PCM1808有规律的杂音问题

     PCM1808设置为从机模式,采样率48KHz, 录音出来有规律的杂音。音源确认是OK的,也试过调整输入低通滤波,没有效果。录音文件见附件.

     原理图如下:

20180101_000017.aac