ADS1118单端和差分测试的问题

 1. 单端采样模式

            两次采样之间,我需要做多少延迟?

            调试过程中发现,延迟设置少了后,采样从一个通道切换到另外一个通道后,采样到的值却是前一个通道采样到的值。

        

          2.关于差分采样模式

             

                满量程范围和相应LSB 的大小如上图。

               当使用差分模式采样两个点的电压差, 调测时,两个点的电压差为0.420V。

               当我从6.144V的量程往下调低量程时, 发现 量程越小, 测出来的值离0.420V误差越大,甚至差的很远更本就不准了。

               这一点我很不能理解, 请问差分模式,我需要注意什么?

            3. 能否提供一下,差分采样和单端采样的程序例程。

3 个回复