DCA1000 实时采集数据模式,电脑UDP调试软件无法读取到。

您好,

配置DCA1000 ,将Frame中No of frames 设置成0  然后软件Trigger frame 。雷达前端开始工作,但是电脑通过UDP Client 模式无法连接板子192.168.33.180:4098。

请问此时ADC数据如何接入到电脑中?

谢谢!