LM5022做Boost升压短路保

各位专家好,我们公司最近要开发一款50W电源,输入DC18-42V输出45V/1.2A。

现在有两个问题:

                          1,短路保护。

                          2,18V低压与42V输入时限流点不一至。

这两个问题不加运放过流检测的情况下,还有没有更为简单实用的方法解决,谢谢了!

8 个回复