Q118: OMAP35x 器件的目标应用是什么?

Q118: OMAP35x 器件的目标应用是什么?

AOMAP 器件将是许多大小客户无法抗拒的解决方案。目标市场包括:

·         便携式媒体播放器 (PMP)

·         便携式导航设备 (PND)

·         销售点 (POS)

·         服务点

·         病患监控以及其它医疗应用

·         软件定义的无线电 (SDR)

·         基于 IP 的通信

·         智能家用媒体控制器

·         便携式电视(家庭内广播和流媒体电视内容)

·         教育娱乐(如,电子词典)

·         便携式消费类娱乐设备