ads1256采集问题

ADS1256做数据采集:

设定 PGA =4 ,外部参考电压为2.5V,则满量程输入范围为:-1.25V 到 +1.25V.

现我设定:AINP = AIN1 = 1V,    AINN = AIN2 =4V  ,AINP - AINN  = -3V ,不在 -1.25V到 1.25V 之间,超出满量程输入范围,但采集结果为- 3V ,请问是什么原因?

2 个回复