28335 CAN波特率

28335 我的系统时钟是150M,当我把CAN波特率配制成

ECanbShadow.CANBTC.bit.BRPREG = 9;   

ECanbShadow.CANBTC.bit.TSEG2REG = 2;   

ECanbShadow.CANBTC.bit.TSEG1REG = 10;

CAN波特率是500M 通信没问题,终端电阻是120R

可是当我配置成

ECanbShadow.CANBTC.bit.BRPREG = 4;   

ECanbShadow.CANBTC.bit.TSEG2REG = 2;   

ECanbShadow.CANBTC.bit.TSEG1REG = 10;

想把波特率改成1M  就不能通信了;此时把终端电阻改成60R,上位机也不能向下发数了  而且下位机发来的数上位机一直接收  根本就不停  有没有谁能解决下  急!!!谢谢大家

2 个回复