DLP4710EVM-LC: 使用官网API进行测试时发现,当投影条纹为竖条纹时,投影显示异常。

Part Number: DLP4710EVM-LC

测试的API程序为DLPC-API Application software & framework | TI.com

测试结果:

请问这个问题如何解决?