TI-API: 【紧急】汇款通知测试500 Error!

Part Number: TI-API

Hi Team,

API2.0 客户君歌(SoldTo# 185175)正在进行UAT汇款通知测试,返回报错信息"ERR-BKG-REMA-API-0500"如下图。请帮忙看一下,谢谢!